Misja i cele

Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju powstała w 2015 roku. Celem jej istnienia jest wszechstronna działalność w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W Fundacji IPIR pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra. Wspomnę tylko, że wśród nas są instruktorzy i specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci, psychologowie, pedagodzy specjalni, lekarze psychiatrzy. Wszyscy pracujemy terapeutycznie pod stałą superwizją. Nasz pierwszy, znaczący projekt, który właśnie finalizujemy, to poradnie leczenia uzależnień i współuzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które otwieramy w Przecławiu, przy ulicy Kilińskiego 29. Zostaliśmy wpisani do rejestru podmiotów leczniczych przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem Nr Z-188281-20161201, a od 13.02.2013 rozpoczynamy działalność w ramach kontraktu z NFZ. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa działalność społecznie użyteczną, która może być wykonywana przez organizacje pozarządowe, takie jak nasza, i którym mogą być zlecane zadania, leżące w sferze zadań publicznych. Art. 4 ww. ustawy określa rodzaje sfer, wśród nich znajduje się również działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W ramach tej współpracy oferujemy m. in. :
– prowadzenie interdscyplinarnych punktów konsultacyjnych (ds. uzależnień i przemocy);
– warsztaty i „maratony terapeutyczne” (np. o tematyce: emocji – rozpoznawanie, funkcja, zdrowe radzenie sobie, wyrażanie;
– radzenia sobie ze stresem/napięciem, komunikacja, asertywność, kobiecość, poczucie własnej wartości, bliskie relacje, rodzicielstwo);
– stworzenie specjalnych grup terapeutycznych, np. dla ofiar przemocy domowej, dla sprawców przemocy, dla dorosłych dzieci alkoholików;
– prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach;
– szkolenia dla nauczycieli, członków gminnych komisji (alkoholowe i interdyscyplinarne);
– inne, wynikające z lokalnych potrzeb działania, w zakresie których jesteśmy specjalistami.
Pozostając z nadzieją na owocną współpracę
Mariusz Surowiec
Prezes Zarządu IPIR