Statut Fundacji

Statut Fundacji Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 20.04.2016 roku
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
Ewelina Surowiec
Agnieszka Gucwa-Lukoszczyk
Mariusz Surowiec
Artur Lukoszczyk
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Filipecką w Kancelarii Notarialnej w Mielcu przy ul. Lwowskiej 4, w dniu 8 lipca 2015 roku.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Czas działania Fundacji jest nieokreślony.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Padew Narodowa w woj. podkarpackim.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również działać poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji tj. Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju.
4. Fundacja może używać skrótu nazwy IPIR oraz znaku graficznego, jak i własnej odznaki, które ustanowione będą odrębnymi uchwałami Zarządu Fundacji.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działania

§ 3
1. Fundacja została powołana w celu wszechstronnej działalności w sferze ochrony i promocji zdrowia, nauki, oświaty i edukacji oraz wprowadzania innowacji w tych dziedzinach, przede wszystkim na rzecz jednostki, jej dobrostanu psychicznego, fizycznego, intelektualnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Fundacja będzie prowadzić działania na rzecz promocji społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Padwi Narodowej, regionu mieleckiego i województwa podkarpackiego, a wzorem i postawą do naśladowania będzie postać Ignacego Łukasiewicza.
2. Ponadto celami działania Fundacji są:
a) działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
b) ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka prozdrowotna, rehabilitacja, terapia uzależnień oraz ratownictwo medyczne,
c) działalność naukowa i naukowo-techniczna oraz promowanie, wspieranie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sferze nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sportu,
d) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu i turystyki,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
f) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin oraz realizacja zadań z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu orzeczeń i pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz pomoc pokrzywdzonym,
g) pomoc społeczna, w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz działalność charytatywna,
h) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
i) upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego oraz zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie,
j) promowanie nowoczesnych i innowacyjnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym,
k) promocja i organizacja wolontariatu,
l) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego,
m) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
n) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja wiedzy na temat globalnego rozwoju, międzynarodowej pomocy humanitarnej, praw człowieka oraz demokracji,
o) kultura fizyczna i sport.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, w szczególności organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów i warsztatów, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych,
b) organizowanie targów, wystaw, kongresów i szkoleń m.in. związanych z rozwojem i wprowadzaniem innowacji w nauce, edukacji, oświacie, kulturze i sporcie,
c) prowadzenie działalności wydawniczej,
d) przyznawanie stypendiów naukowych,
e) edukację i profilaktykę prozdrowotną, w tym prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej i technicznej dotyczącej profilaktyki i lecznictwa chorób,
f) promocję zdrowia oraz europejskich i światowych standardów zdrowia,
g) świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej,
h) profilaktykę i leczenie schorzeń, w szczególności tych będących powodem obniżania jakości życia i skrócenia średniej długości życia,
i) prowadzenie rehabilitacji leczniczej i terapii uzależnień, w tym w szczególności pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie,
j) organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, festiwali i innych wydarzeń kulturalnych, w tym z użyciem środków audiowizualnych,
k) wydawanie produkcji i publikacji artystycznych,
l) organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
m) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
n) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, w tym rehabilitacji społecznej i zawodowej,
o) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wypoczynkowo–rehabilitacyjnych, terapeutycznych, specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, domów kultury, centrów inicjatyw społecznych czy inkubatorów społecznej przedsiębiorczości,
p) organizowanie zbiórek publicznych i kwest pieniężnych,
q) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
r) współpracę z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie realizacji swoich celów statutowych,
s) wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa oraz porządku publicznego,
t) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
u) wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych,
v) współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami, w tym z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, przedsiębiorcami w kraju i za granicą,
w) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 4.
1. Fundacja gromadzi środki finansowe i materialne oraz wydatkuje je na cele określone w § 3 niniejszego statutu.

§5.
1. Majątek Fundacji składa się z:
a. Funduszu założycielskiego w wysokości 2.000 zł
b. Dochodów i środków uzyskanych w toku działania Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a. Darowizny.
b. Subwencje, dotacje, granty, spadki lub zapisy.
c. Nieruchomości i ruchomości.
d. Odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów.
e. Przychody z majątku Fundacji.
f. Wpływy ze zbiórek i innych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów.
g. Nawiązki sądowe.
h. Dotacje i subwencje pochodzące z budżetu Państwa, Unii Europejskiej, spoza Unii Europejskiej i innych organizacji i instytucji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych oraz określenia wysokości środków przekazywanych na fundusze podejmują Fundatorzy.
4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
6. Fundacja nie może wykorzystywać jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
7. Fundacja nie może zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 6
Organami Fundacji są:
1. Fundatorzy
2. Rada Programowa Fundacji
3. Zarząd Fundacji

§ 7
1. Do kompetencji Fundatorów należy:
– określanie celów działania Fundacji
– wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
– powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom absolutorium z działania
– podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
– podjęcie decyzji o powołaniu Dyrektora Zarządzającego Fundacji i określenie zakresu jego kompetencji,
– podjęcie decyzji o powołaniu Rady Fundacji,
– podjęcie decyzji o powołaniu Rady Programowej Fundacji.
2. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień/uchwał, na posiedzeniach i obiegowo. Fundatorzy podejmują postanowienia z własnej inicjatywy, samodzielnie lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.
3. Fundatorzy mogą zostać powołani do innych organów Fundacji.
4. W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje najstarszy spadkobierca.

§ 8
1. Zarząd Fundacji może liczyć od 1do 7 osób i składać się z:
– Prezesa
– od 1 do 3 Zastępców
– od 1 do 3 Członków Zarządu
2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Fundacji.
3. Zarząd Fundacji działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami racjonalnego gospodarowania:
a. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji
b. Zarządza Fundacją i jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz
c. Zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Fundacji
d. Może tworzyć i likwidować zakłady gospodarcze
e. Ustala organizację i działalność Biura Fundacji
f. Decyduje o każdorazowym przyjęciu składników majątku określonych w §5 p.2, w porozumieniu z Fundatorami.
4. Zarząd może ustanowić, po uzyskaniu zgody Fundatorów na piśmie, pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania.
5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Każdy z członków Zarządu może być powołany i odwołany z osobna. Ustanie pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji może nastąpić w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.
8. Osobami uprawnionymi do reprezentacji Fundacji są: Prezes Zarządu samodzielnie i Zastępca Prezesa samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, Prezes Zarządu reprezentuje Fundację łącznie z Zastępcą Prezesa, w porozumieniu z Fundatorami.
9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach i obiegowo, w formie pisemnych uchwał.
10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, ktore zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Fundacji.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące.
12. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe w terminie do końca marca roku następnego. W każdym czasie Fundatorzy mogą wymagać cząstkowego i/lub całościowego przeglądu prac Zarządu od Prezesa.
13. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może dookreślać Regulamin, uchwalony przez Fundatorów.

§ 9
Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i honorowym, o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych. W skład Rady może wchodzić do 20 członków, powołanych przez Fundatorów na podstawie uchwały. Strukturę organizacyjną i formy działania Rady Programowej może dookreślać Regulamin, uchwalony przez Fundatorów.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

§11
1. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.
2. Fundacja może podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
3. Fundacja może tworzyć różne struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także może wchodzić w spółki prawa handlowego lub w przedsiębiorstwa mieszane oraz prowadzić działalność gospodarczą.

§ 12
W uzasadnionych przypadkach cele działania Fundacji mogą zostać zmienione lub rozszerzone przez Fundatorów, a po śmierci Fundatora przez najstarszego spadkobiercę.

§ 13
Decyzje w sprawie:
1.Zmian niniejszego statutu
2.Połączenia z inną Fundacją
3.Likwidacji Fundacji
podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 14
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 15
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 16
Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Również z tą chwilą rozpoczyna oficjalną działalność Fundacja Instytut Profilaktyki, Innowacji i Rozwoju.